Centar za majku i dijete, Osijek

ADRESA: Matije Gupca 47a, Osijek
BR. TEL.: 031/501-035
KOORDINATOR CENTRA: Ivanka Domazet

Centar za majku i dijete Osijek je poslovna jedinica Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije koja je osnovana krajem 1994. godine, na inicijativu svećenika Osječkog dekanata. Djelovanje Centra usmjereno je prema stvaranju povoljnijih uvjeta za rađanje većeg broja djece, tako da svojim doprinosom pomogne  da svako dijete bude željeno, rođeno i voljeno. Sveopća društvena, ekonomska i moralna kriza uvjetovala je da ono što bi mladim ljudima trebalo predstavljati zadovoljstvo, a to je  planiranje povećanja obitelji u takvim nametnutim uvjetima protiv vlastite volje i želje, nažalost postaje teškoća.  Stoga smo pomoć u Centru usmjerili na:

1. Podjelu materijalne pomoći – Materijalna pomoć se dijeli jednokratno za trudnice, a za dojenčad i djecu do treće godine života u obliku mjesečnih paketa. Vrsta potrepština uglavnom ovisi o donacijama s kojima  u određenom trenutku raspolažemo i njihovim zalihama, a dio artikala nabavlja se, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima.

Podjela materijalne pomoći vrši se samo za područje Grada Osijeka.

2. Savjetovalište – Svrha Savjetovališta za trudnice i roditelje novorođene djece je podići zdravstvenu kulturu majke i djeteta, psihološku stabilnost obitelji, te duhovnu potporu trudnicama i roditeljima novorođene djece. Djelokrug rada sastoji se od  pružanja stručne pomoći trudnicama i roditeljima novorođene djece, ima preventivni oblik djelovanja i predstavlja mjesto gdje se može informirati o zdravlju, zaštiti majke i djeteta kroz individualna i skupna savjetovanja.

Ciljevi:

  • učvrstiti roditelje u odluci da svako začeto dijete treba biti željeno, rođeno i voljeno, te ih osloboditi straha od budućnosti
  • osigurati život zdravstvenom, psihosocijalnom i duhovnom potporom trudnicama i novorođenoj djeci
  • čuvati i unapređivati duhovno i tjelesno zdravlje djece
  • roditeljima i djeci pružiti psihosocijalnu i duhovnu pomoć
  • unaprjeđivanje već stečenog znanja o zdravlju, higijeni, prehrani i odgoju djece.

Ciljeve planiramo ostvariti zajedno sa stručnim timom u kojem su angažirani stručnjaci sa područja Osijeka, a u sadašnjem sastavu ga čine:

Od samog osnivanja njegujemo holistički koncept roditeljstva, koji smatra da roditeljstvo nastaje iz interakcije između resursa i kapaciteta roditeljstva, razvojnih potreba djeteta i obitelji, te čimbenika okoline.